REGULAMIN KONKURSU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma BRASTYGROUP S.R.O. ul. Sowińskiego 1, 40-018 Katowice NIP: 9542749302 REGON: 24276821 zwana dalej „Organizatorem Konkursu”.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora Konkursu na stronie Organizatora (zwanej dalej „Serwisem”) dostępnej pod adresem http://www.brasty.pl oraz na stronie http://www.brasty.pl/konkurs
 3. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firmy BRASTYGROUP S.R.O., członkowie władz spółki, osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób.
 5. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego „Regulaminu Konkursu”.
 6. Czas trwania Konkursu: ###datum#1.n.Y###r. – ###datum#t.n.Y###r.
 7. Czas trwania Konkursu: 1.12.2021 - 31.12.2022 .
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź na pytanie zamieszczone na stronie.

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych, potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu zamieszczonego w Serwisie, na stronie http://www.brasty.pl/konkurs oraz na przestrzeganie zasad w nim zawartych. Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych przez Organizatora Konkursu na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
 2. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie zamieszczone na stronie
 3. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora Konkursu.
 4. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony w trybie losowania.
 5. O wynikach Konkursu Organizator Konkursu poinformuje Uczestników Konkursu dnia 15.1.2022, na stronie www.brasty.pl/konkurs
 6. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie, oraz na stronie https://www.facebook.com/brasty.official jego imienia i nazwiska oraz miejscowości, w ramach prezentacji listy Laureatów Konkursu.
 7. Użytkownicy, co do których istnieje podejrzenie, że ich konta mailowe są fałszywe, będą dyskwalifikowani z udziału w Konkursie.

§3. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
 • Hugo Boss Boss No.6 Bottled Set VI.


 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany produktu stanowiącego nagrodę, w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
 2. Wartość Nagród nie przekracza 710,00 zł.
 3. Nie ma możliwości spieniężenia Nagrody.

§4. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD

 1. Organizator Konkursu przesyła na adres e-mail udostępniony przez Uczestnika wiadomość z informacją o wygranej i prośbą o podanie danych teleadresowych.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z Laureatem spowodowany podaniem nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej. W takim przypadku Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kolejnego Uczestnika uprawnionego do odbioru Nagrody.
 3. Laureat zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych w terminie 5 dni od daty otrzymania wiadomości od Organizatora Konkursu. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kolejnego Uczestnika uprawnionego do odbioru Nagrody.
 4. Za wysyłkę nagrody odpowiedzialny jest Organizator. Wysyłka możliwa jest wyłącznie na terytorium Polski. Nagroda będzie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 5 dni od daty otrzymania danych potrzebnych do wysyłki (§4 ust. 1).
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata adresu (lub innych danych), na który to adres została wysłana przez Partnera Organizatora nagroda.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, które mogą być wnoszone przez Jego Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie, pod adresem wskazanym w §1 ust. 1 niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.
 2. Organizator Konkursu, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny.
 3. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo ogłoszenia Laureata w terminie późniejszym niż w przypadającym dniu wyboru Laureata.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 5. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu.
 6. www.brasty.pl/konkurs